ساختار سازمانی ساختار سازمانی

علي ايثاري
سرپرست فناوري اطلاعات
مسعود محققي
سرپرست برنامه ريزي و بودجه
اصغر نوراله زاده
مديرعامل
ceo@karafariniomid.ir
امين خليلي
معاون تجهيز و تخصيص منابع مالي
khalili@karafariniomid.ir
محمد مهدي بلنديان
معاون بازرسي، حقوقي و اموراستانها
نيکنام هوشيار
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
n.hooshyar@karafariniomid.ir
عليرضا همتي
معاون ساماندهي و توانمندسازي
سهيل علم بيگي
مدير حراست
حميد حسن
مدير حوزه مديرعامل
فريبا ميراج
مديرتحقيق، توسعه و اموربين الملل
مهدي نيک نژاد
سرپرست ريسک و حسابداري مديريت