تاریخچه

 

مطابق مصوبه‌ي شماره‌ي 30416/1901 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي اداري «صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع)» از ادغام صندوق قرض‌الحسنه‌ي توسعه‌ي اشتغال روستايي و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي ايجاد ‌گرديد ليكن بر اساس قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 22/10/1383 مجلس شوراي اسلامي، كه اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت، تحت هر گونه تشكل، براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را ممنوع كرده است و از آنجا كه بر اساس بخشنامه بانك مركزي در سال 1391 مبني بر جلوگيري از فعاليت موسسات مالي و صندوق‏هايي كه از اسم ائمه(ع) بهره مي برند تغيير نام و بازنگري در نحوه پرداخت و جامعه هدف مورد حمايت صندوق، ضرورت يافت. لذا در اسفند ماه سال 1393  پس از بحث و بررسي الزامات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه بانك مركزي، موضوع تغيير نام صندوق مهر امام رضا(ع)  به تصويب هيأت امنا رسيد و با صدور مجوز از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا از اين پس اين صندوق با عنوان صندوق کارآفريني اميد به تداوم فعاليت مي‏پردازد.

 صندوق کارآفريني اميد، بر اساس رويکردِ جديدِ حمايت ازکسب و کارهاي خرد بازارمحور با روش تأمين مالي خرد (micro finacing)، وظايف مهم و مغفول مانده اي را در زنجيره حمايت هاي دولتي از توليد در بخش خصوصي بر عهده خواهد داشت. براي تببين اين نقش، لازم است با نگاهي گذرا به تلاش هاي همسو با تأسيس چنين نهادهايي در کشورهاي همگن و روبه توسعه پرداخته شود.

در سالهاي اخير برنامههاي حمايتي و ادبيات پيرامونيِ كسب وكارهاي خرد (micro business) در کشورهاي گوناگون جهان با ساختار اقتصادي متفاوت رشد چشمگيري داشته است. اين کسب و کارها که با اهداف کاهش فقر، کمک به افزايش توليد کالا و خدمات منطقه اي و مقابله با بيکاري در سياستگذاري کشورها جايگاه درخوري يافته است. اين شيوه از تأمين مالي تا آنجا در پيشبرد اهداف توسعه اي کشورها اهميت دارد که بنياد صلح نوبل براي تلاش در نهادينه ساختن آن جايزه صلح اعطا مي کند و سازمان ملل سالي را به نام اعتبارات خرد نامگذاري ميکند. براساس آمارIFC  امروزه بيش از 500 ميليون نفر از افراد کم درآمد در سراسر دنيا با استفاده از اعتبارات خرد و با معيارهاي پيشگفته به اداره کسب وکار اقتصادي بهصورتي سودآور مشغول هستند که نشان دهنده توان تأثيرگذاري اين گونه اعتبارات در صورت تخصيص هدفمند آن مي باشد. به نظر اين نهاد مرجع، اعتبارات خرد بايد بهصورتي پايدار با استفاده از راه حل هاي  نوين و آزموده شده نظيرخوشه ها، شبکه سازي، زنجيره هاي توليد و به عبارت ساده تر توليد بازارمحور مورد استفاده بنگاههاي خرد قرار گيرد. در کشور ما تجربههاي نسبتاً مناسب ولي پراکنده اي در ارتباط با اعتبارات خرد وجود دارد. آمارهاي رسمي بيانگر آن است که در حال حاضر حدود 6000 صندوق قرضالحسنه خصوصي در کشور فعال هستند. محور اصلي فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه ارائه اعتبارات خرد، بدون سود و صرفاً براساس کارمزد کم به متقاضيان است که عمدتاً با هدف کارگشائي صورت ميگيرد. اما بر اساس الگوهاي موفق جهاني با عدم شکلگيري نهادهاي تخصصي دو سويه، امکان پاسخگوئي به تقاضاهاي بيشمار اعتبارات خرد کارآفرينانه  با مدل پيشگفته وجود ندارد.  صندوق کارآفريني اميد (صندوق مهر امام رضا(ع) سابق) تنها نهاد مالي تخصصي با ابعاد کامل حمايتي (دو سويه- Functionality bilinear) در کشور است ‏که ‏در دو زمينه تأمين مالي خرد (micro finacing) و حمايت از کسب و کارهاي خرد (micro business) به صورت کاملاً تخصصي فعاليت مي‏نمايد. اين صندوق به عنوان بزرگترين صندوق حمايتي از فعاليت هاي کارآفرينانه در مقياس خرد در سالهاي اخير، فعاليتهاي خوبي در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است. از جمله با ايجادبيش از 700 هزار فرصت شغلي جديد، توانسته کمک خوبي به ارتقاء کارآفريني در سطح خرد نمايد. از جمله برنامه هاي بسيار اساسي و نوآورانه (در ايران) که اخيراً در اين صندوق در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرا شده، گذار از پرداخت هاي انفرادي به پرداخت هاي شبکه اي، ايجاد زنجيره هاي ارزش، برندسازي و پرداخت در قالب زيرشاخه هاي شبکه فروش برندها و مواردي از اين دست براي حصول از پايداري کسب و کارها و به تبع آن تثبيت چرخه بازپرداخت با توجه به فزوني مستمر دايره تقاضا مي باشد.

مأموريت صندوق کارآفريني اميد تجهيز سپرده هاي خرد مردم و تلفيق آن با اعتبارات دولت، شناسايي جوانان واجد شرايط، توانمندسازي آنان و کمک در ايجاد کسب وکارهاي خرد کم سرمايه و کاربر با محوريت فعاليت هاي کارآفرينانه، نيازهاي منطقه اي، توسعه کسب و کارهاي IT محور؛ بر اساس شيوه هاي جهاني شبکه سازي کسب و کارهاي بازارمحور  نظير خوشه ها و زنجيره هاي ارزش در کشور براي اطمينان از پايداري کسب و کارها و هدفمندي تسهيلات پرداختي مي باشد.